Thursday, July 1, 2010

Iwamoto Kunihito (岩元 邦仁)

Sculptor: Iwamoto Kunihito (岩元 邦仁)

Figures: